1. Om Fjord Tours
  2. Betingelser

Betingelser

På denne siden finner du våre betingelser.

1. Generelt

Fjord Tours AS (FT) tilbyr ulike typer reiseprodukter i hele Norge, både til det nasjonale og internasjonale markedet. Vi tilbyr rundturer med offentlig transport som tog, båt og buss, formidler reisetjenester fra andre leverandører, herunder aktiviteter, hotell og enkeltstående transporttjenester. I tillegg selger FT pakkereiser som definert definisjonen i Lov om Pakkereiser av 15.06.2018, § 6. Der vi selger pakkereiser er FT å regne som regne som arrangør.
Disse vilkårene gjelder for alt salg gjennom vår nettside.
Ved salg av pakkereiser suppleres disse vilkårene av Alminnelige vilkår for Pakkereiser av 01.07.2018. Der disse vilkårene fraviker Alminnelige vilkår for pakkereiser, går FT sine reisevilkår foran de Alminnelige vilkår for pakkereise, da dette er en bransjestandard som kan fravikes i visse tilfeller.
Vilkårene regulerer forholdet mellom FT og kunden, i felleskap omtalt som partene. 
For turer kjøpt fra salgsagenter eller andre distributører, vennligst forhold deg til agentens/distributørens betingelser og regelverket i det gjeldende land.

2. Definisjoner

Følgende begreper forstås etter denne avtalen slik:
Pakkereise: En reise som definert i definisjonen i Lov pakkereiser av 15.06.2018, § 6 og ikke er unntatt lovens virkeområde etter lovens § 2.
Rundtur: Et sammensatt transportprodukt med offentlig transport som tog, båt og/eller buss som tilbys og selges av FT.
Formidling: Der FT tilbyr for salg eller selger reisetjenester på vegne av andre leverandører av reisetjenester.

3. Avtalens inngåelse og betalingsvilkår

Avtalen mellom partene anses inngått ved bekreftet bestilling.
Krav om betaling for reisen forfaller normalt i sin helhet ved bestilling og vil belastes kundens betalingskort ved gjennomført bestilling.
Hotell kan ha andre betalingsbetingelser. I de fleste tilfeller betaler kunden direkte til hotellet eller overnattingsstedet ved avreise. Noen rom krever forhåndsbetaling. I disse tilfellene belastes kundens betalingskort umiddelbart ved bestilling. Der kunden ikke avbestiller sitt opphold innen fristene som følger av punkt 6.4 vil kunden motta faktura for bestillingen i sin helhet.
Vilkår i dette punkt avviker fra normalen slik beskrevet i Alminnelige vilkår for pakkereiser. Dette som følge av garantier og forpliktelser til våre underleverandører.

4. Hva som omfattes av avtalen

Avtalen omfatter reisen slik den fremgår av bestilling og bekreftelse og reisebevis eller lignende dokument, samt eventuelle tilleggsytelser som inkluderes i reisen ifølge avtale mellom partene. Forøvrig omfatter avtalen også arrangørens og/eller leverandørens eventuelle individuelle betingelser.
Videre er opplysninger arrangøren og/eller leverandøren har gitt på sine nettsider, i kataloger, brosjyrer e.l. en del av avtalen med mindre de må antas å være uten betydning for kundens kjøp av den aktuelle reisen.

5. Reisens pris

Den oppgitte pris for reisen omfatter alle avgifter, gebyrer og/eller skatter norske og/ eller utenlandske myndigheter måtte legge på de tjenester avtalen omfatter.
Videre inkluderer prisen eventuelle tillegg for valgfrie tilleggsytelser. Der hotell inngår i bestillingen, skal hotellet normalt betaltes direkte til hotellet eller overnattingsstedet ved avreise. Kunden vil ved en slik bestilling opplyses om reisens totalpris, hva kunden skal betale ved bestilling og hva som skal betales på hotellet eller overnattingsstedet.
Ved salg av rundturer og pakkereiser tar FT forbehold om at prisøkninger kan forekomme som følge av endring i råvarepriser, eller skatte- og avgiftsnivå. FT skal informere kunden der slike endringer inntrer. Varselet om en slik prisøkning skal meddeles kunden senest 20 dager før avreise. En prisøkning på mer enn 8 % av den avtalte kjøpesum gir kunden rett til å gå fra avtalen uten kostnader for seg. Våre ordinære betingelser for kansellering vil fremdeles være gjeldene.

6. Endring og avbestilling mot gebyr

Avbestillinger og endring av bestillinger kan kun rettes direkte til FT. Hvis du trenger hjelp til å endre eller avbestille din reise, kan du kontakte oss på telefon +47 555 57 660 eller booking@fjordtours.com.
6.1 Rundturer og pakkereiser
Våre rundturer og pakkereiser kan endres eller avbestilles inntil 7 dager før avreise for et gebyr på 200 NOK per bestilling. Eksempelvis kan en reise som starter 8. juni avbestilles eller endres frem til midnatt den 1. juni. For endringer og avbestillinger senere enn 7 dager før avreise er det ingen refusjon. Dette gjelder også dersom du bestiller mindre enn 7 dager før startdato på turen.
Om du ønsker å endre antall reisende på bestillingen, må vi på grunn av transportleverandørens vilkår måtte avbestille hele bookingen og bestille på nytt for de resterende reisende. Hvis en strekning er fullbooket, fraråder vi endring av antall for å ikke miste reserverte setereservasjoner for resten av reisefølget.
Alle endringer forutsetter tilgjengelig kapasitet, og eventuelle prisøkninger ved en slik endring vil måtte bæres av kunden. Vennligst vurder dette der du tenker på å redusere antall personer i din bestilling.
6.2 Aktiviteter
En aktivitet kan endres eller avbestilles inntil 7 dager før avreise uten gebyr. For endringer og avbestillinger senere enn 7 dager før avreise er det ingen refusjon. Dette gjelder også dersom du bestiller mindre enn 7 dager før startdato på aktiviteten.
Dårlig vær gir ikke avbestillingsgrunnlag. Hvis leverandøren derimot må avlyse av sikkerhetsmessige årsaker grunnet dårlige værforhold, vil det bli gitt refusjon.
6.3 Fergestrekninger
Fergestrekningene Geiranger-Hellesylt vice versa og Gudvangen-Kaupanger vice versa kan endres eller avbestilles inntil 7 dager før avreise for et gebyr på 200 NOK per bestilling. For endringer og avbestillinger senere enn 7 dager før avreise er det ingen refusjon. Dette gjelder også dersom du bestiller mindre enn 7 dager før startdato på turen.
Om du ønsker å endre antall reisende på bestillingen din, må du ta kontakt med oss for avbestilling av hele bookingen. Det må bestilles på nytt for de resterende reisende. Vennligst vurder dette før du tenker på å redusere antall personer i din bestilling.
Alle endringer forutsetter tilgjengelig kapasitet. Eventuelle prisøkninger bæres av kunde.
6.4 Hotell & overnatting
Overnatting booket gjennom Fjord Tours vil bli holdt inntil kl.18:00 på ankomstdag med mindre annet er avtalt. Romprisen inkluderer normalt frokost med unntak av selvbetjente hotell og overnattingssteder.
Avbestilling må gjøre senest kl.18:00 dagen før planlagt ankomst med mindre annet er spesifisert. Der kunden ikke avbestiller sitt opphold innen fristen, mottar kundens faktura for bestillingen i sin helhet.

7. Avbestilling ved ekstraordinære omstendigheter

Ved kjøp av pakkereise og rundturer har kunden rett til å avbestille reisen, og få refundert de innbetalte beløp for reisen, dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette før reisen skal ta til, konstateres uunngåelige eller ekstraordinære omstendigheter som krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de nevnte og som vil påvirke gjennomføringen av reisen eller transporten av kunden til reisemålet. Retten til avbestilling skal også gjelde dersom begivenhetene inntrer på eller langs reiseruten, og de innebærer en reell risiko for kunden. Kunden plikter å gi beskjed uten ugrunnet opphold dersom hun/han ønsker å avbestille grunnet ekstraordinære omstendigheter.
Retten til avbestilling etter dette punkt gjelder ikke dersom kunden kjente, eller burde kjenne til, omstendighetene da han inngikk avtalen om kjøpet av reisen.
Der FT har formidlet reisetjenester fra en annen leverandør, herunder f.eks. leverandør av transport, aktiviteter eller hotell, vil FT forholde seg til gjeldende retningslinjer hos våre underleverandører.

8. Særlig om bagasjetransport

Der kunden bestiller bagasjetransport, må bagasjen leveres i resepsjonen på hotellet før kl. 06.30 på avreisedagen. Bagasjen kan hentes på ditt ankomsthotell etter kl. 21:00 samme dag.
Kunden må bo på hotellene bagasjen blir transportert mellom. FT er ikke ansvarlig for kundens bagasje dersom kunden velger andre overnattingsalternativer. Kunden må på forhånd merke all bagasje med navnet på kunde/reisende som er oppgitt i bestillingsskjemaet samt kundens referansenummer, siden vi ikke kan ta med bagasje uten navn og referansenummer. FT vil lage et individuelt fraktbrev og referanse vedlagt for hvert kolli. En kopi av fraktbrevet blir igjen i hotellets resepsjon. Kunden må ha egen reiseforsikring i tilfelle skade på bagasjen. Skade som påvises i vår varetekt, vil bli kompensert av vår underleverandør eller deres forsikringsselskap.
Forsinket levering etter kl. 23.00 kompenseres med NOK 250 pr enhet. Hvis leveransen blir forsinket til neste dag, refunderer vi utgifter til nødvendig kjøp av toalettsaker, undertøy etc. Hvis forsinkelsen skyldes faktorer utenfor vår kontroll (f.eks. Force majeure, ulykke, lukkede veier osv.), er vi ikke forpliktet til å gi slik kompensasjon.
Kansellering av bestilling inntil 7 dager før reise gir rett til full refusjon. Kansellering innen de nærmeste 7 dagene før avreise refunderes ikke. En kansellering må gjøres gjennom FT sitt kundesenter, ellers vil den ikke refunderes.

9. Mangler ved gjennomføringen av reiseavtalen

9.1 Ved salg av pakkereiser
Dersom det foreligger en mangel ved pakkereisen, kan kunden gjøre gjeldende rettigheter som følger av pakkereiselovens kapittel 5, herunder blant annet kreve avhjelp, alternative reisetjenester, prisavslag og erstatning.
Ved mangler ved en pakkereise vil de Alminnelige vilkår for pakkereiser punkt 8 om mangler gjelde.
9.2 Ved formidling av reisetjenester fra andre leverandører
Mangler ved gjennomføringen av avtalen om reisetjenester som formidles av FT kan dessverre forekomme fra tid til annen. FT har da ikke noe selvstendig ansvar for leverandørens gjennomføring av reiseavtalen, og vil forholde seg til leverandørenes retningslinjer ved eventuelle mangler.
9.3 Reklamasjon
Den reisende plikter å gi beskjed uten ugrunnet opphold dersom hun/han oppdager en mangel ved reisen.
Der en mangel oppstår på reise, skal kunden uten ugrunnet opphold underrette arrangøren/leverandøren om mangler ved gjennomføringen av reisetjenestene. Der mangelen vises ved levering av reisetjenesten, skal leverandøren kontaktes på stedet.
Hvis et problem ikke kan løses tilfredsstillende på stedet, skal det reklameres skriftlig til FT uten ugrunnet opphold.
Ved pakkereiser og rundturer vil FT så langt som mulig forsøke å avhjelpe problemer som måtte oppstå for våre kunder. Vi vil i slike tilfeller også kunne kreve en bekreftelse fra Kunden på at det ikke allerede er krevet kompensasjon fra transportleverandøren etter annet regelverk.
Ved aktivitetsprodukter, enkeltstående transportprodukter og hotell, vil FT videresende henvendelsen til våre leverandører til videre behandling av en slik henvendelse hos dem.

10. Arrangørens/leverandørens rett til å kansellere ved ekstraordinære omstendigheter

Arrangøren kan kansellere en pakkereise uten erstatningsansvar, dersom reisen ikke kan gjennomføres på grunn av uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter og den reisende underrettes om avlysningen uten ugrunnet opphold. Slike hindringer kan etter omstendighetene være krig eller krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer, ekstraordinære værforhold eller andre begivenheter som må likestilles med de foran nevnte. Norske og lokale myndigheters uttalelser skal vektlegges ved denne vurderingen.
Dersom et bestilt reiseprodukt må avlyses/innstilles på grunn av slike omstendigheter, har kunden krav på refusjon av alle innbetalte beløp.
Der uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter fører til en kansellert reisetjeneste hos en av våre leverandører, vil FT for øvrig forholde seg til gjeldende retningslinjer hos våre leverandører.

11. Kundens plikter

Kunden plikter å sette seg inn i disse vilkår og i de betingelser FT og/eller våre leverandører har publisert på nettsider, i katalog eller på annen måte.
Informasjoner: Ved bestilling er kunden ansvarlig for at informasjon kunden opplyser om seg selv og eventuelt reisefølge er nøyaktig. Kunden plikter å kontrollere at billetter og reisedokumenter er i samsvar med bestillingen og at navn på reisende er korrekt. Kunden skal rette seg etter de anvisninger som gis om fremmøtetid, fremmøtested etc. under reisen, og møte opp i god tid før fastsatte avreisetidspunkt.
Dokumenter: Kunden plikter å ta med gyldig pass, eventuelle visa/helseattester, billetter, referansenummer og andre dokumenter som måtte være nødvendige for reisen. Kunden plikter selv å fremskaffe slike dokumenter som måtte være nødvendige for den enkelte reise. Det er kundens ansvar å sikre at han/hun er innforstått med krav som for eksempel pass, visum, valuta, vaksinasjon og helse som kreves for å benytte det kjøpte reiseproduktet. Fjord Tours selger reiser i Norge og de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser for Norge som vil gjelde utenlandske borgeres innreise til Norge. Les mer om hvilke pass og visumkrav som gjelder på nettsiden udi.no.
Forsikring: Relevant reiseforsikring for den aktuelle reisen er kunden sitt ansvar å tegne. Fjord Tours tilbyr ikke avbestillingsforsikring og anbefaler alle å tegne en privat reiseforsikring for reisen som også dekker avbestillinger. 
Ruteendringer: Kunden plikter selv å holde seg orientert om eventuelle endringer i avreisetiden ved å lese arrangørens e-post, SMS-meldinger og oppslag fra arrangøren.

12. Reisegarantifondet

Fjord Tours er medlem av og stiller lovpliktig garanti til Reisegarantifondet. Reisegarantifondet kan kontaktes på telefon + 47 51 85 99 40 eller e-post: firmapost@rgf.no eller pr. post på: Reisegarantifondet,Postboks 1807 Vika, 0123 OSLO.

13. Tvistebehandling

Er du ikke fornøyd med hvordan vi har håndtert ditt problem ved kjøp av en pakkereise eller ved vår formidling av transporttjenester, kan du henvende deg til Pakkereisenemnda eller Transportklagenemnda. Nemnda kan kontaktes via www.reiselivsforum.no eller Norsk Reiselivsforum, Øvre Slottsgate 18-20, 0157 Oslo.
For klager på vår formidling av øvrige reisetjenester kan du ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600 eller www.forbrukertilsynet.no.
EUs klageportal kan også brukes hvis kunden ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant hvis klager er forbruker bosatt i et annet EU/EØS-land. Klagen inngis her http://ec.europa.eu/odr.
Vi ber deg uansett om å gi oss en mulighet til å ordne opp i problemet før du henvender deg til en klagenemnd.

14. Ikrafttredelse

Disse vilkår gjelder fra 01.01.2023 og avløser fra samme dato tidligere vilkår.

Kontakt

E-post
booking@fjordtours.com
Telefon
55 55 76 60
Adresse
Nordre Nøstekaien 1, N-5011 Bergen